DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SMLOUVA O PROVEDENÍ HUDEBNÍ PRODUKCE

Hudební skupina JEŽKOVCI, zastoupená: …………………………………….., adresou ……………………………………

(dále jen skupina)

a

Pořadatel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

zastoupený: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

(dále jen pořadatel)

uzavřeli tuto smlouvu o provedení hudební produkci

 

I.

Předmět smlouvy (podmínky a cena hudební produkce)

Místo konání: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum a hodina zahájení/ukončení: …………………………………………………………………………………………………….

Smluvní cena v Kč (bez dopravy): …………………………………………………… Dopravné: ………………………………….

Za každou další započatou hodinu bude pořadateli účtována cena 1 000 Kč.

 

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Skupina se tímto zavazuje:

a) předat pořadateli seznam uváděných děl a jejich autorů pro OSA (případně odkaz na stažení

seznamu z internetu)

b) dostavit se včas k hudební produkci a v rámci bodu I. této smlouvy ji uskutečnit

c) že pořadatel obdrží odkaz na stažení plakátů skupiny Ježkovci

 

Skupina si vyhrazuje:

a) právo zrušit či ukončit produkci v případě vážné nemoci hudebníků či poruchy aparatury nebo

v případě, že v době příprav a během konání hudební produkce nastanou podmínky ohrožující život

či majetek člena skupiny

b) přerušit či ukončit produkci při plném dodržení celkové částky za provedenou produkci v případě,

že pořadatel nezajistí hladký průběh produkce a dojde k jejímu narušení ze strany účastníků pod

vlivem alkoholu či drog nebo jiné výtržnosti, v případě poškození aparatury účastníky produkce,

v případě poškození aparatury v důsledku nedodržení bezpečnostních norem ze strany pořadatele

(např. vadná elektroinstalace, nevyhovující umístění skupiny atd.)

V případě škod vzniklých dle písmene b) uhradí pořadatel náklady za opravu vzniklé škody či

náhradu vzniklé škody.

c) přerušit, případně ukončit produkci v případě nepříznivého počasí (vystoupení venku), při

přerušení dodávky elektrického proudu nebo v případě živelné pohromy (potopa, požár…)

V případě dle písmene c) bude smluvní cena (dle článku I. této smlouvy) účtována pouze za

skutečnou dobu odehrané produkce. Pokud produkce z důvodů uvedených pod písmenem c)

nezapočne, budou účtovány pouze nezbytné náklady skupiny (dopravné).

 

2. Pořadatel se touto smlouvou zavazuje:

a) ohlásit příslušným úřadům produkci včetně žádosti o svolení k užití hudebních děl u OSA a mít na

ni patřičné povolení

b) zpřístupnit místo konání dle dohody se skupinou (nejpozději 2 hodiny před začátkem produkce a

2 hodiny po ukončení produkce, nebude-li stanoveno jinak) a zajistit prostor pro produkci skupiny

c) zabezpečit kvalitní přívod el. proudu (zásuvky 380V/32A a 220V s dostatečným jištěním ve

vzdálenosti maximálně 10 metrů od pódia!) a dbát na bezpečnost a ochranu zdraví a majetku

skupiny

d) zajištění dobrého stavu zastřešeného pódia o rozměrech min. 10x4 m (léto)!                                                                                                                                                 

e) zajistit skupině 10 litrů nealko nápojů bez cukru a 20 piv před zahájením hudební produkce a večeři

(občerstvení) pro 8 osob (přestávku na večeři určuje skupina)

f) uhradit skupině hotově smluvní cenu dle bodu I. této smlouvy a to tak, že 50% ceny před

zahájením hudební produkce a druhých 50% ceny nejpozději do 24:00 hodin, pokud není ústně

sjednáno jinak

Za každou další započatou hodinu bude pořadateli účtována cena 1 000 Kč.

g) zajistit bezpečné místo pro parkování automobilů skupiny v bezprostřední blízkosti místa konání

produkce

h) informovat kapelu minimálně 7 dnů před zahájením akce o zvláštních požadavcích na hudební

produkci a ozvučení (střídání s jinou kapelou, zajištění ozvučení tanečního vystoupení nebo jiné

akce v průběhu trvání produkce, pouštění CD, MP3, během těchto vystoupení (tombola, DJ,

kouzelník a další vystoupení))

 

III.

Zvláštní ujednání

Dodatečnou změnu termínu či hodiny vystoupení lze dosáhnout vzájemnou dohodou. Platí písemné

sdělení. Není-li možné, pak telefonický dohovor, nejpozději 7 dní před datem produkce.

Smluvní strany mají právo od smlouvy bezplatně odstoupit pouze v případě neodvratitelných

událostí, nejpozději však 24 hodin před plánovaným zahájením akce.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Pořadatel zašle podepsanou kopii smlouvy na adresu hudebníka, uvedenou v hlavičce této smlouvy,

nejpozději 7 dnů před datem konáním akce.

Obě strany obdrží po jednom výtisku této smlouvy.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem.

 

 

 

 

V …………………………………………………………………………………. dne …………………………………………………….

 

 

 

 

……………………………………………………….                                                            ………………………………………….

podpis zástupce hudebníka skupiny                                                              podpis zástupce pořadatele

 

aktualizováno: 20.02.2024 07:05:03